Deklaracja dostępności GOPS Michałowice

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (www.gops.michalowice.malopolska.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-28 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • Brak alternatywy tekstowej, na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej       
  • Brak możliwości adaptacji (prezentacji tekstów na różne sposoby)
  • Brak dostępności z klawiatury
  • Brak możliwości nawigacji
  • Brak metod obsługi, ułatwiających obsługę funkcji poza klawiaturą, np. gestem
  • Utrudnienie możliwości odczytania tekstu przez program komputerowy
  • Brak kompatybilności czyli zgodności z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, technologiami asystującymi

Wyłączenia:  

1. Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników publikowanych jako skany dokumentów w formie plików PDF, nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone  z obowiązku zapewnienia dostępności.     

2. Na stronie internetowej znajdują się także dokumenty, wnioski, procedury, które nie są jeszcze dostosowane do wymogów ustawy, ale ze względu na to, iż są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, w przyszłości zostaną dostosowane.

 

Ułatwienia  na stronie podmiotowej GOPS w Michałowicach

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej    

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.                  

 

Skróty klawiaturowe  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Aneta Adamczyk, aada@michalowice.malopolska.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 388 76 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, strony lub elementu strony, której to żądane dotyczy

3. wskazanie dogodnej formy udostępnienie żądanej informacji (np. poprzez odczytanie dokumentu niedostępnego cyfrowo) .

 

GOPS zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOPS zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy GOPS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Michałowice.

Adres: pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

Budynek Gminy jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji, takich jak: Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Promocji.

Do budynku Urzędu Gminy można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusami linią 277, 260 – przystanek: Michałowice I lub autobusem linii 307 dojeżdżającego do Parkingu P+R, zlokalizowanego obok Kościoła NMP Królowej Polski.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu Gminy – poprzez parking – który usytuowany jest od strony ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Po obydwu stronach parkingu znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingu, znajdują się 3 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone znakami pionowymi  jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem Urzędu Gminy – po prawej stronie od wejścia do budynku, 1 na linii parkingu usytuowanej wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz 1 na linii pod budynkiem Szkoły Podstawowej.

Obok schodów prowadzących do wejścia głównego od strony Placu J. Piłsudskiego, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, za którymi znajduje się winda.

Po wyjściu z windy można poruszać się korytarzami, których szerokość wynosi 2,60 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. 

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a i oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny.

Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku Urzędu Gminy, na Dzienniku Podawczym, znajduje się pętla indukcyjna. Przy wejściu gównym, po lewej stronie znajduje sie krzesło ewaukacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Klub Senior+ „Przestrzeń Seniora” w Masłomiącej

Adres: Masłomiąca, ul. T. Kościuszki 11, 32-091 Michałowice

Do budynku Klubu Seniora można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek znajduje się niedaleko od przystanku autobusowego. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linii 260 przystanek: Masłomiąca Staw. Od przystanku jest 153 m, które można pokonać drogą asfaltową.

Przed budynkiem znajduje się parking.

Budynek Klubu jest dostosowany do obsługi osób, które mają trudności  w poruszaniu się: drzwi do obiektu bezprogowe są na poziomie ulicy, bez fizycznych barier. Przestrzeń wewnątrz budynku umożliwia poruszanie się na wózkach. W Klubie Seniora znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a,  Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się plan tyflograficzny.

Przed budynkiem znajduje się  1 miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane zgodnie z przepisami.

Utrudnienia

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów lub urządzeń opartych na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń  kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klub Senior+ „Zawsze Młodzi” w Młodziejowicach

Adres: Młodziejowice, ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice

Do budynku Klubu Seniora można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek znajduje się niedaleko od przystanku autobusowego. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linii 260 przystanek: Młodziejowice Park. Od przystanku jest  38 m, które można pokonać drogą asfaltową.

Przed budynkiem znajduje się parking.

Budynek Klubu jest dostosowany do obsługi osób, które mają trudności  w poruszaniu się: drzwi do obiektu bezprogowe są na poziomie ulicy, bez fizycznych barier. Przestrzeń wewnątrz budynku umożliwia poruszanie się na wózkach. W Klubie Seniora znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a, oraz  oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny.

Przed budynkiem znajduje się  1 miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane zgodnie z przepisami.

Utrudnienia

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów lub urządzeń opartych na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń  kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących

Punkt Wsparcia Rodziny w Michałowicach

Adres: ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice, pawilon handlowo-usługowy „Dymek”, II p.

Punkt mieści się na II piętrze pawilonu handlowo-usługowego „Dymek”, który znajduje się bezpośrednio przy ulicy Krakowskiej. 

Do budynku pawilonu handlowo-usługowego  „Dymek” można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusami linią 277, 260 – przystanek Michałowice I (do wejścia do Punktu od tyłu budynku jest około 100 m).

Istnieje możliwość dojechania samochodem do wejścia, które znajduje się na tyłach budynku, od dolnego parkingu. W pobliżu wejścia jest parking. Jest też możliwość dojścia piechotą do Punktu korzystając ze schodów lub trasą, którą pokonują samochody.

Przed wejściem do budynku jest próg, który uniemożliwia osobom poruszającym na wózkach dotarcie do drzwi. Do pomieszczeń na drugim piętrze prowadzą jedynie schody, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak jest windy. Korytarz nie pozwala na swobodne poruszanie się nim osób niepełnosprawnych na wózkach. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Punkt nie jest dostosowany do obsługi osób mających problemy w poruszaniu się oraz słabowidzących/niewidzących.

Utrudnienia

Przed wejściem do budynku jest próg, który uniemożliwia osobom poruszającym na wózkach dotarcie do drzwi.

Brak windy. Brak usprawnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wąskie schody i korytarze nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów lub urządzeń opartych na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak miejsc postoju dla osób z niepełnosprawnością, oznakowanego zgodnie z przepisami.

Deklaracja  obowiązujaca do 31.03.2024 r.

Deklaracja obowiązująca do 31.03.2023 r.

Deklaracja obowiązujaca do 31.03.2022 r.