Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług pogrzebowych w 2024 roku

OK.271-12/24

Michałowice, 2024-04-17

Rozeznanie rynku – na świadczenie usług pogrzebowych w 2024 roku tj. wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Michałowice (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice XIV/81/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowice).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług pogrzebowych w 2024 roku.  

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

pana Monika Łopatowska –Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług, polegających na dokonywaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Michałowice (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice XIV/81/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalania sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowice).

2.1. Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:

 1. przewóz i przechowywanie zwłok,
 2. przygotowanie zmarłego do pochówku,
 3. zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku)
 4. zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Michałowice nekrologów,
 5. zakup trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki,
 6. transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,
 7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
 8. zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego, a także małej wiązanki kwiatowej oraz jednego znicza.

3. Termin realizacji zamówienia:

3.1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

3.2. Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

4. Kryteria oceny oferty: 

Cena -100 % tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za usługę obejmującą wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 2.1 niniejszego rozeznania.

5. Istotne warunki zamówienia:

 1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia ujęte w punkcie 2.1.
 2. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego zapytania.
 3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego rozeznania.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

7. Wymagane dokumenty:

1)Oferta cenowa (Załącznik numer 2).

2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 17 maja 2024 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Rozeznanie rynku – świadczenie usług pogrzebowych 2024”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6.

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

10. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Marta Gądek tel. 12-388-76-31 e-mail: mgad@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_uslugi_pogrzebowe_2024.pdf

zalacznik_1_umowa_pogrzebowa.pdf

zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_3_rodo.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf