Informacja o naborze na stanowisko pracownika socjalnego - 1/2 etatu

OK.1101-3/24        

Michałowice, dnia 17 maja 2024 r.

Informacja o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego- ½ etatu

Forma Zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu), zadaniowy system czasu pracy

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2024 r.

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:

1)niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z artykułem 116 oraz artykułem 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 901 z późniejszymi zmianami).

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3

oraz:

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 • praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
 • umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem,
 • umiejętność przygotowania analiz i opracowań,
 • dobra obsługa pakietu MS Office (Word, Excel).

2)dodatkowe:

 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem

 

3) wiedza specjalistyczna:

 • znajomość systemu pomocy społecznej,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego),
 • umiejętność tworzenia projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność tworzenia projektów, w tym projektów socjalnych oraz ich koordynacji,

Kandydaci winni posiadać następujące predyspozycje i umiejętności:

 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość i opanowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kompetencji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej,
 • prowadzenie pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym, przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi,
 • udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowaniu o dostępnych formach pomocy,
 • prowadzenie z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie procedury „Niebieskie Karty”.
 • uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych,
 • uczestniczenie w działaniach informacyjno-edukacyjnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 • motywowanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, do podjęcia pracy nad swoimi postawami i zachowaniami.
 • prowadzenie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, w tym motywowanie ich do podjęcia terapii oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • diagnozowanie, monitorowanie i opiniowanie sytuacji rodzin borykających się z problemem w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana.
 • prowadzenie pracy socjalnej z rodziną doświadczającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji, kiedy rodzina nie wyraziła zgody na wsparcie asystenta rodziny.
 • uczestniczenie w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 • stanowisko związane ze świadczeniem pracy na terenie gminy Michałowice oraz obsługą (bezpośrednią, telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) interesantów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, a także pracą przy komputerze.

Prosimy o nadsyłanie swoich ofert, zawierających następujące dokumenty:

 1. podpisane CV
 2. podpisany list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
 6. podpisane oświadczenie o posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz dopiskiem „Oferta aplikacyjna na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać do dnia 10 czerwca 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-090 Michałowice, parter, pokój numer 7 lub przesłać na wskazany wyżej adres.

Wybrani kandydaci otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie GOPS Michałowice.

Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odebrać osobiście przez zainteresowanych. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 12 388 76 29 wew. 29.

informacja_o_naborze_pracownik_socjalny_.pdf

oswiadczenia.docx

zalacznik_nr_1_kwestionariusz_osobowy.docx

zalacznik_nr_2_-_klauzula_informacyjna.docx

informacja_o_nierozstrzygnieciu_naboru.pdf