Rozeznanie rynku - schronienie dla osób bezdomnych (noclegownia) 2024 r.

 

OK.271-14/24

Michałowice, 2023-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu gminy Michałowice w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie osobom bezdomnym nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

panią Monikę Łopatowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu gminy Michałowice w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie osobom bezdomnym nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

2.2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. Zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,
 2. Umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,
 3. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,
 4. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości wymiany,
 5. Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.

Zamawiający zastrzega, aby standardy usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 896 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadne roszczenie, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w noclegowni osób bezdomnych.

2.3. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 2.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, które wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

2.4. Z wybranym oferentem Gmina Michałowice podpiszę umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.

4. Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta noclegowni w najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego. 

5. Istotne warunki zamówienia:

Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania.

Niezbędne wymagania:

 1. w rozeznaniu rynku mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
 2. Wymagania dotyczące lokalu noclegowni: na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 896 z późniejszymi zmianami).
 3. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudnienia kadry posiadającej kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 901 z późniejszymi zmianami),
 4. Odległość noclegowni od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 40 km.
 5. Posiadanie niezbędnej kadry do realizacji usługi o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, w tym 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

Wymagane dokumenty:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 2. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 4. pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Odpis statutu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" (załącznik numer 2) wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 14 czerwca 2024 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Rozeznanie rynku na zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym z terenu gminy Michałowice”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6.

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

8. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.  

9. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilość faktycznych noclegów danej osoby w noclegowni, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

10. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

12. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik numer 3).

13. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Marta Gądek tel. 12-388-76-31 e-mail: mgad@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_schronisko_dla_osob_bezdomnych_noclegownia.pdf

zalacznik_1_umowa_noclegownia.pdf

zalacznik_numer_2_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_3_rodo.pdf