Rozeznanie rynku – świadczenie usług psychologicznych dla uczestnika Klubu Integracji Społecznej

Michałowice, 06.05.2024 r.

OK. 271-1-5/24

 

Rozeznanie rynku – świadczenie usług psychologicznych dla uczestnika Klubu Integracji Społecznej

 

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2019) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

reprezentowany przez:

panią Monikę Łopatowską– Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

 • Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług psychologicznych na rzecz uczestnika Klubu Integracji  Społecznej. Zajęcia będą odbywały się w trybie indywidualnym.

Wymagania:

 1. wiedza i kwalifikacje zawodowe umożliwiające właściwą realizację usług,
 2. wykształcenie wyższe – psychologia,
 3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia,
 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia -jeżeli dotyczy,
 5. pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -jeżeli dotyczy.

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

 

 • opracowanie programu zajęć dla uczestnika;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 • przeprowadzenie nie więcej niż 5 godzin spotkań indywidualnych dla uczestnika Klubu Integracji Społecznej w terminie
  maj-wrzesień 2024
 • realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Cena podana w ofercie powinna określać cenę przeprowadzenia 1 godziny spotkania i powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i być podana w kwocie brutto z obowiązującym podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie.
 3. Curriculum vitae - dotyczy osób fizycznych,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dotyczy tylko osób fizycznych (załącznik nr 2);

 

 • Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Maj-Wrzesień 2024, siedziba GOPS lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego.

 • Kryteria oceny oferty:

najkorzystniejsza cena

 • Miejsce sposób i termin składania ofert:        

Ofertę można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres gops@michalowice.malopolska.pl lub w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie rynku -świadczenie usług psychologicznych”  w terminie do 20 maja 2024 roku do godziny 16:00 na Dzienniku Podawczym GOPS Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój numer 6, 32-091 Michałowice.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r.

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponownie.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także uzasadnienie wyboru tej oferty,
 2. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Kolarska , telefon 501 833 051, e-mail: kis@michalowice.malopolska.pl

 • Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty