Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (zwana poniżej KDR) wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci (bez względu na ich wiek). Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert: kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju dostępnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, to wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów codziennego funkcjonowania. KDR przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach elektronicznej (dostępne w aplikacji mObywatel) i tradycyjnej (plastikowej)

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo:

Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać Kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny (np. sklepu internetowego) podać wymagane dane zawarte na Karcie Dużej Rodziny. Każdy posiadacz Karty może z niej korzystać w dowolnym czasie, oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Karta Dużej Rodziny nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną (NIE JEST TO BILET WOLNEJ JAZDY MPK), usługi telekomunikacyjne, książki, usługi bankowe czy medyczne, a nawet pobyty wakacyjne – to tylko niektóre ze zniżek, na które mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki KDR.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek i uprawnień, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się tutaj (https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr).

 

Komu i w jakim okresie przysługuje Karta?

Każdemu członkowi rodziny, w której rodzic (także rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojcu i matce, macosze lub ojczymowi (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieciom. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymywać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są dzisiaj.

Na jaki okres przysługuje KDR:

  • rodzicom - na całe życie,
  • małżonkom rodziców – na tak długo jak trwa małżeństwo z rodzicem (jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa),
  • niepełnoletnim dzieciom* - do ukończenia 18 roku życia,
  • dzieciom, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej,

  • dzieciom niepełnosprawnym* - na czas obowiązywania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej* - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat,
  • Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta -przyznawana na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały – Karta przysługuje na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 

*ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Czy uprawnienia z KDR przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny ma lub miała co najmniej troje dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają lub mieli wspólnie troje dzieci, to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć;

  • drogą elektroniczną przez Emp@tia portal Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój nr 7 na parterze).

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Paulina Sobczyk-Ibek oraz Aneta Adamczyk pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, tel. 12 388 76 45.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

  • rodzic - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
  • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • rodzic – dokument potwierdzający tożsamość,
  • małżonek rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  • dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
  • dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
  • Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP,
  • osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W jakich przypadkach pobierana jest odpłatność za wydanie Karty Dużej Rodziny?

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. z dnia 8 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2424), Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Opłaty w wysokości:

- 15,00 zł ponosi się za duplikat karty

- 10,00 zł ponosi się za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy tut. Ośrodka (zgodnie z miejscem zamieszkania członka rodziny), tj. 94 8589 0006 0180 0000 0127 0001 z dopiskiem:

„Opłata za wydanie duplikatu KDR - …. (imię i nazwisko wnioskodawcy

„Domówienie tradycyjnej formy KDR - …. (imię i nazwisko wnioskodawcy).

 

*należy wybrać odpowiednie sformułowanie

 

Więcej informacji w sprawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzinie możesz uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Poniżej znajdą Państwo wniosek i załaczniki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznaie Karty Dużej Rodziny
  2. Wkładka do wniosku KDR
  3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka