Komitet Rewitalizacji

                                                       

Kolejnym bardzo ważnym elementem procesu rewitalizacji, który chcemy państwu przybliżyć jest kwestia związana z Komitetem Rewitalizacji oraz to, czym on jest, jaka jest jego rola.

Ustawa o rewitalizacji przewiduje obowiązek powołania ww. Komitetu jako organu o funkcji opiniodawczo-doradczej dla wójta gminy, co oznacza, że jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie w realizowanym procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie, aby ten proces przebiegał prawidłowo. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy (wójtem, radą gminy) a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji (czyli mieszkańcami, firmami, organizacjami pozarządowymi i innymi związanymi z gminą), gwarantując w ten sposób partycypacyjny charakter rewitalizacji.

Powołanie KR jest obowiązkowe, a pierwszym etapem na drodze do jego powołania jest określenie przez radę gminy, w formie uchwały, zasad wyznaczania jego składu oraz zasad działania.

Podejmując uchwałę, rada gminy musi kierować się dwiema wytycznymi: po pierwsze, wziąć pod uwagę funkcję, zadania i uprawnienia Komitetu (przypominamy, iż jest to ciało opiniodawczo-doradcze), po drugie zaś zapewnić wyłanianie członków Komitetu spośród przedstawicieli różnych grup interesariuszy.

Pierwsza z przesłanek dotyczy zarówno zasad wyznaczania składu Komitetu (w tym zapewnienie udziału członków o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, które są niezbędne do wykonywania zadań), jak i zasad jego funkcjonowania (możliwość wydawania opinii, prowadzenia dialogu, itd.).

Druga z przesłanek – zapewnienie wyłaniania przez interesariuszy ich przedstawicieli – pozwala na przekazanie grupom interesariuszy inicjatywy w zakresie zgłaszania swoich kandydatów do prac Komitetu. 

Uchwała rady gminy dotycząca Komitetu może być podjęta przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji (GPR), przy czym ustawodawca nie określił jak wcześnie może to nastąpić (co oznacza, że może to mieć miejsce jeszcze przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji). W przypadku, gdy uchwała w sprawie Komitetu Rewitalizacji zostanie podjęta przed uchwaleniem GPR, w programie winna się znaleźć informacja, że taki Komitet został już powołany. Uchwałę dot. Komitetu można wydać również po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji – jednak w terminie maksymalnie trzymiesięcznym.

Podjęcie uchwały – niezależnie od momentu, w którym następuje – poprzedza się konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi w okresie min. 30-dniowym, w trakcie których istnieje możliwość zgłaszania uwag do jej treści.

Uchwała w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego, co oznacza, że wiąże co do zasady jedynie organy gminy, czyli obliguje wójta i radę gminy do jej prawidłowej realizacji. Podobnie jej zapisy obowiązują członków samego Komitetu, jako quasi-organu działającego w ramach samorządu gminnego.

Kolejnym krokiem w procesie ustanawiania Komitetu jest wydanie przez wójta danej gminy zarządzenia, w którym powołuje Komitet Rewitalizacji, wskazując konkretnych jego członków, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisywanej wcześniej uchwale rady gminy.

Obsługę organizacyjną KR zapewnia wójt, co oznacza, że zleca to zadanie do realizacji pracownikom urzędu gminy lub wyznaczonej przez siebie jednostki organizacyjnej. Jest on ponadto zobowiązany do zapewnienia środków gwarantujących funkcjonowanie Komitetu i prawidłowe wykonywanie jego zadań, takich jak przykładowo miejsce spotkań.

Ustawodawca, pomimo pozostawienia gminom znacznej dowolności w zakresie tego jaki ma być skład i tryb funkcjonowania KR, to jednocześnie dookreślił jeden wymóg, mianowicie w przypadku, gdy KR zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem wójta. Wyznaczenie przez wójta swoich przedstawicieli do Komitetu nie jest zabronione, jednak w przypadku gdy przedmiotem obrad Komitetu jest projekt dokumentu, za który jest on odpowiedzialny, osoba mu podległa nie bierze udziału w wypracowaniu stanowiska dot. tego projektu.

                                                                                                         Monika Berdecka

                                                                                               Kierownik GOPS Michałowice