Komu przysługuje

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 776 zł.
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 600 zł.
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 – 15