Konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025"

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm), Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025

Zakres konsultacji społecznych obejmuje sporządzony zgodnie z Uchwałą nr XXV/154/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016 r. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025. Program został opracowany dla wyznaczonego Uchwałą nr XXV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016 r. obszaru rewitalizacji oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii i propozycji mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji (art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji) dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 15.02.2017 r. do dnia 17.03.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@michalowice.malopolska.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025”,
  2. droga korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025”,
  3. bezpośrednio do pokoju nr 7 w budynku Urzędu Gminy Michałowice w godzinach pracy urzędu.
  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego dyskusję nad założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Teatralnej w budynku Zespołu Szkół w Raciborowicach.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 3) lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikiem są dostępne:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej gminy Michałowice (michałowice.malopolska.pl), Ośrodka Pomocy społecznej (gops.michalowice.malopolska.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.michalowice.malopolska.pl)

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

obwieszczenie

formularz_zglaszania_uwag_gpr.doc

projekt_gminnego_programu_rewitalizacji_gminy_michalowice_na_lata_2017-2025.pdf