O nas

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Michałowice, realizującą na co dzień zadania w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, a głównym celem podejmowanych przez nas działań jest stworzenie warunków do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych dla tych mieszkańców gminy Michałowice, którzy znaleźli się w tych sytuacjach i którzy nie są ich w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wspieramy również mieszkańców gminy w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem naszej jednostki jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań, które prowadzą do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto, do naszych zadań należy realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym w szczególności:

  • ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Nasz Ośrodek działa od 1990 r. na podstawie Uchwały Nr VIII/41 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz

Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Michałowice (na parterze).

 

Struktura organizacyjna Ośrodka w Michałowicach:

Dyrektor Ośrodka,

Zastępca Dyrektora

Sekcja Aktywizacji i Integracji

Sekcja Świadczeń dla Rodzin

Sekcja Finansowo-Księgowa

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Klub Senior+ „Przestrzeń Seniora”

Klub Senior+ „Zawsze Młodzi”

Punkt Wsparcia Rodziny

Centrum Wolontariatu „Wkręceni w Pomoc”

Klub Integracji Społecznej

 

Zakresy działań poszczególnych Sekcji określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach