Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″

Obraz zawierający wykresOpis wygenerowany automatycznie

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2023.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA wynosi 115 713 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA wynosi 259 643 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote)

Dotacja przekazana gminie w ramach Programu pozwala zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobą jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MICHAŁOWICE

Dotacja w Gminie Michałowice przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.

W 2022r. w ramach programu wydatkowano 286 127,13 zł, z czego 213 654,00 zł (74,67%) stanowiły środki z budżetu państwa. Osoby objęte programem skorzystały w 2022 r. z następujących form wsparcia:

 • dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach w postaci jednego gorącego posiłku – 61 osób oraz dodatkowo 12 osób w ramach gminnego programu osłonowego; liczba wydanych posiłków: 9586 obiady, koszt: 114 810,00 zł,
 • zasiłki celowe na zakup żywności – 161 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie; liczba świadczeń: 740 zasiłków, koszt: 171 318 zł. 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

 

 

————————————————————————————————————

Obraz zawierający wykresOpis wygenerowany automatycznie

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.3 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc  żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2022.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  213 654,00 (słownie; dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych 00/100)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 286 127,13 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 13/100)

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MICHAŁOWICE

Dotacja w Gminie Michałowice przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.

W 2021r. całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 224 720,30 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 63 720,30 zł (28,36 %), a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego wyniosła 161 000,00 zł (71,64 %). Osoby objęte Programem skorzystały w 2021 r. z następujących form wsparcia:

 • dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach – 80 osób oraz dodatkowo 11 osób w ramach gminnego programu osłonowego; liczba wydanych posiłków 8 604 obiadów, koszt: 92 630 zł,
 • zasiłki celowe na zakup żywności – 142 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie; liczba świadczeń: 988 zasiłków, koszt 133 196 zł.

Różnica pomiędzy środkami wydatkowanymi na pomoc w formie gorącego posiłku (w tym wydawanego w ramach programu osłonowego), a kosztem wydanych posiłków, w wysokości 1 105,70 zł wynika z podwójnie opłaconej faktury w grudniu 2020 roku, ww. kwota została zwrócona na konto tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w kolejnym roku budżetowym.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

 

 

—————————————————————————————————————

 

 

Obraz zawierający wykresOpis wygenerowany automatycznie

NAZWA PROGRAMU

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2021 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 161 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 224 720,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 30/100)

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

—————————————————————————————————————

W latach poprzednich GOPS Michałowice również realizował program ze wsparciem w ramach dofinansowania ze środków z budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

w roku 2020: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2020:     143 009,28 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2020:      187 435,20 zł

 

w roku 2019: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2019:     143 633,20 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2019:     191 258,50 zł