Pracownicy Urzędu Gminy Michałowice przygotowują się do rewitalizacji

                                                        

               Obok cyklu spotkań z mieszkańcami Raciborowic i Książniczek, czyli terenów wyznaczonych do rewitalizacji, które odbywały się w ramach „Tygodnia z Rewitalizacją”, zorganizowano także szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach. Uznano za niezwykle istotne w procesie wdrażania rewitalizacji, merytoryczne przygotowanie przedstawicieli samorządu do podejmowania zadań w tym zakresie. 

Rewitalizacja jest wieloaspektowym procesem wyprowadzania danego, wyodrębnionego obszaru gminy ze stanu kryzysowego. Jest to proces skomplikowany, który następuje etapami i warunkiem jego powodzenia jest kompleksowość podejmowanych działań, w każdym wymiarze i na każdym etapie. Rewitalizacja ma na celu pobudzenie społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do tego, aby aktywnie włączali się w proces zmiany na lepsze.

Koordynacją tego obszernego zadania zajmują się właśnie przedstawiciele samorządu. Oni inspirują społeczność lokalną, pobudzają do działania na rzecz wspólnego dobrostanu, zarządzają realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, odpowiadając za merytoryczne przygotowanie projektów infrastrukturalnych i społecznych, pozyskiwanie środków finansowych i ich rozliczenie. Przedstawiciele samorządu gminnego są również odpowiedzialni za prowadzenie monitoringu i ewaluacji Programu, a także prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. To tylko niektóre z zadań podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania rewitalizacji.

Jednakże, aby sprawnie i z przekonaniem przeprowadzić cały proces rewitalizacji, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ustawowych, a nade wszystko zrozumieć istotę rewitalizacji, należy się do tego odpowiednio merytorycznie i mentalnie przygotować. Mając na uwadze powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zorganizował w dniu 7 listopada 2016 r. szkolenie wewnętrzne dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Przestrzeni, tj. firmy wyłonionej w ramach zapytania ofertowego do opracowania gminnego programu rewitalizacji na terenie naszej gminy. Osobami szkolącymi byli eksperci w zakresie opracowywania i wdrażania rewitalizacji oraz partycypacji społecznej – dr Janusz Jeżak i Rafał Garpiel.

Kwestie poruszane podczas pierwszej części szkolenia dotyczyły m.in.: istoty rewitalizacji,  zasad jej realizacji w obecnej perspektywie finansowej, z uwzględnieniem zapisów ustawowych oraz źródeł finansowania. Podkreślono konieczność poznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy rewitalizacji oraz dążenia do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, a także inicjowania i wspierania działań służących rozwijaniu dialogu między wszystkimi interesariuszami rewitalizacji (tj. mieszkańcami gminy, przedstawicielami samorządu gminnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, itp.).

Szczególną uwagę zwrócono na konieczność prowadzenia procesu aktywnej partycypacji społecznej na każdym etapie wdrażania rewitalizacji, zapewnienia możliwości udziału wszystkich interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów strategicznych w tym zakresie, a także wspierania inicjatyw zmierzających do zwiększenia udziału mieszkańców w partycypacji społecznej (zapewnienie różnych form wypowiadania się). Dewiza, że człowiek jest podmiotem wszelkich działań rewitalizacyjnych, towarzyszyła zatem drugiej części szkolenia, poświęconej omówieniu elementów prawidłowo prowadzonej partycypacji społecznej, jej form, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych oraz tego, jak zaplanować i zrealizować partycypację społeczną i jakie korzyści wynikają z jej realizacji, a także z jakimi zagrożeniami i barierami należy się liczyć. 

                                                                                            Monika Berdecka

                                                                                   Kierownik GOPS Michałowice