Świadczenia niepieniężne

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Praca socjalna

Praca socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, jak również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Bilet kredytowany

Bilet kredytowany jest formą zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom spełniającym kryterium dochodowe, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw życiowych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługuje:

 1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 2. osobie pobierającej zasiłek stały
 3. osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.

Dotyczy to również osób , które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka,

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
 2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie

Może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym – przedmioty te są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie można ograniczyć lub odmówić z powodu uchylania się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w zrozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Pomoc ta może być udzielona tylko z jednego źródła. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Zorganizowanie pogrzebu

Zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gmina ma sprawić pogrzeb tylko wtedy, gdy obowiązku tego nie może wykonać rodzina.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

 • poradnictwo prawne polega na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.
 • poradnictwo psychologiczne polega na diagnozowaniu, profilaktyce i świadczeniu elementów terapii.
 • poradnictwo rodzinne polega na rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych, problemów opieki nad osobą niepełnosprawną oraz prowadzenia terapii rodzinnej.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Mogą być nią objęte osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Posiłek

W ramach wieloletniego programu finansowego wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przysługuje pomoc w formie:

 • posiłku (posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach)
 • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)
 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Do pomocy kwalifikuje się:

 1. osoba samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150% z kwoty 776 zł, tj. 1164 zł
 2. osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150% z kwoty 600 zł, tj. 900 zł

Pomoc w formie schronienia i niezbędnego ubrania

Pomoc w formie schronienia i niezbędnego ubrania jest obligatoryjnym świadczeniem z pomocy społecznej udzielanym w przypadku gdy osoba jest tego pozbawiona.

 • udzielenie schronienia to przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dodatkowo osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który polega na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Indywidualny program jest opracowywany przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą bezdomną,
 • przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku,

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przysługuje również osobie w rodzinie, kiedy rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zalecaną przez lekarza pielęgnację
 • oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustała ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego – czyli odpowiednio 776 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 600 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłat za ww. usługi określa Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015 r. oraz Uchwała Nr XXXVII/297/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Poniżej zamieszczamy tabelę określającą wysokość odpłatność za usługi, która stanowi część ww. uchwały.

dochód (% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej)

wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług dla

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150%

5 %

10 %

powyżej 150 % do 175 %

10 %

15 %

powyżej 175 % do 200 %

15 %

20 %

powyżej 200 % do 225 %

20 %

25 %

powyżej 225 % do 250 %

30 %

35 %

powyżej 250 % do 275 %

40 %

45 %

powyżej 275 % do 300 %

50 %

55 %

powyżej 300 % do 325 %

60 %

65 %

powyżej 325 % do 350 %

70 %

75 %

powyżej 350 % do 375 %

80 %

85 %

powyżej 375 % do 400 %

90 %

95 %

powyżej 400 %

100 %

100 %

 

 

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Wspomniane wsparcie przysługuje w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 • W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
 • W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Mieszkanie to jest dla: osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi; oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może jednak być wydana decyzja na czas nieokreślony.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione (lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione) a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Wspomniane uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą przede wszystkim:

 • celu pobytu,
 • okresu pobytu,
 • rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia,
 • odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia,
 • sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym,
 • zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w mieszkaniach chronionych określa Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r.

Domy pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku i choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uprzednim  uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej ten dom lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka),
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gminy nie mają obowiązku wnoszenia opłat , jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej kierowane są przez starostę do zakładu opiekuńczo- leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.