Tydzien z Rewitalizacją - podsumowanie

                                            
Gmina Michałowice jest w trakcie procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+”, w związku z którym zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami z terenów wyznaczonych do rewitalizacji, tj. Raciborowic i Książniczek.
„Tydzień z Rewitalizacją”, bo tak nazywało się przedsięwzięcie, odbył się w dniach 7 – 9 listopada 2016 r. i realizowany był przez Instytut Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa, wyspecjalizowaną firmę, z dużym doświadczeniem w zakresie przygotowania, opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji w obszarach zurbanizowanych, działającą na terenie całego kraju. 
W ramach „Tygodnia z rewitalizacją” zrealizowano 6 spotkań tematycznych, po 3 w każdej miejscowości,  a także w Zespole Szkół w Raciborowicach zorganizowano dodatkowo 2 warsztaty dla dzieci i młodzieży – mieszkańców ww. miejscowości. 
 
A oto w szczegółach, co się działo przez ten czas:
 
7 listopada 2016 r.
W tym dniu, jednocześnie w nowo wyremontowanych pomieszczeniach remizy w Książnikach oraz w sali teatralnej Zespołu Szkół w Raciborowicach, odbyły się spotkania warsztatowe pn. „Aktywni Seniorzy”, w trakcie których poruszano tematy związane z potrzebami seniorów w obszarze działań wspierających oraz organizacji czasu wolnego, pomysłami seniorów na rozwój miejscowości oraz ich roli w tym zakresie. 
Nasi najstarsi mieszkańcy przy gorącej herbacie oraz poczęstunku, zapewnionym w ramach cateringu, mieli możliwość wymiany poglądów oraz zgłoszenia swoich propozycji, a także nade wszystko spotkania się ze sobą. Z informacji przekazanych nam przez trenerów prowadzących spotkania wynika, że głosów było dużo, oryginalnych pomysłów dot. odnowy obu miejscowości czy działań na rzecz seniorów jeszcze więcej, co sprawia, że nie możemy odmówić naszym seniorom kreatywności.
8 listopada 2016 r.
„Praca czy własna firma” to temat spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu kolejnym i na którym poruszono m.in. kwestie związane z kondycją lokalnego rynku pracy, problem poprawy zdolności do samozatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa oraz działań Urzędu Gminy Michałowice na rzecz lokalnego rynku pracy. 
W obu miejscowościach zgłoszony został problem braku wiedzy i informacji nt. prowadzenia własnej działalności oraz tego jak przeciwdziałać trudnościom w jej utrzymaniu. Mieszkańcy wykazali zainteresowanie szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości, w tym budowania postaw przedsiębiorczych, wyrażając jednocześnie potrzebę wsparcia ze strony instytucji i lokalnych przedsiębiorców w zwiększeniu świadomości w tym obszarze. 
 
9 listopada 2016 r.
Warsztaty, które się odbyły 9 listopada, związane były z ofertą kulturalno-oświatową realizowaną na terenach wyznaczonych do rewitalizacji. W sali teatralnej Zespołu Szkół w Raciborowicach pojawili się mieszkańcy dwóch sołectw (Prawdy i Raciborowic) oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych m.in. Stowarzyszenia Wieniawia. Z kolei w Książniczkach pojawili się młodzi mieszkańcy zainteresowani stworzeniem zarówno oferty kulturalnej, jak i fanpage’a miejscowości.  
Na spotkaniach trenerzy omawiali z uczestnikami zarówno problemy, potrzeby i oczekiwania związane z tematyką kulturalno-oświatową (jaka jest aktualna oferta, co powinno organizować się w bibliotece, itp.), jak i  pomysły w kwestii rozbudowania, zwiększenia oferty zajęć i wydarzeń integrującej społeczność lokalną obu miejscowości.
 
 
 
Młodzież a rewitalizacja
W ramach procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji nie mogło zabraknąć głosu naszych najmłodszych mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, w dniach 8 i 9 listopada, w godzinach porannych zostały przeprowadzone warsztaty, w których udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Zespołu Szkół w Raciborowicach. Ważne było dla nas aby posłuchać jakie potrzeby i pomysły na odnowę obu miejscowości, aktywność i rozwój oraz integrację społeczną mają właśnie najmłodsi mieszkańcy. Rozmowy z dziećmi dają bowiem możliwość poznania zupełnie innego punktu widzenia i sposobu patrzenia na, niejednokrotnie te same, problemy, kwestie, zagadnienia, które zgłaszają jednocześnie dorośli. 
Dzieciaki podeszły do tematu bardzo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem, włączając się we wszystkie proponowane przez trenera zajęcia związane z określaniem problemów i potrzeb. Formuła warsztatów została zrealizowana w ten sposób, aby dzieciaki miały jednocześnie jak najwięcej możliwości do wspólnej zabawy i spędzenia czasu ze sobą w miły sposób.  
 
Rezultatem całego „Tygodnia z Rewitalizacją” będzie stworzenie drzewa problemów, które będzie pomocne w tworzeniu celów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizowanych w przyszłości na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. 
 
Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, który składa podziękowania za pomoc i współpracę na ręce p. Adama Jurka, sołtysa Książniczek, p. Dariusza Poznańskiego, radnego Raciborowic oraz p. Joanny Karyś-Róg, Dyrektora Zespołu Szkół w Raciborowicach.
 
                                                                                                                                           Monika Berdecka