Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XXV/154/2016
RADY GMINY MICHAŁOWICE
 
z dnia 29 września 2016 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice.
 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.,
poz. 466) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Rada
Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                         Michałowice
                                                                                                        Ewa Krawczyk

 

 

Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice xxv_154_2016.pdf