Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Michałowice

UCHWAŁA NR XXV/153/2016
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy
Michałowice.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.,
poz. 466) oraz art. 8, art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Rada
Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza  się  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  na  terenie  gminy  Michałowice,  w  granicach
określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Obszary,  o  których  mowa  w  §  1,  stanowią  tereny  znajdujące  się  w  stanie  kryzysowym  z powodu
koncentracji  negatywnych  zjawisk  społecznych  oraz  skorelowanych  z  nimi  negatywnych  zjawisk  gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zidentyfikowanych na terenie gminy Michałowice.
2. Potwierdzenie  spełniania  przez  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  przesłanek  ich  wyznaczenia
zawiera diagnoza, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Małopolskiego.
                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                     Michałowice
                                                                                                                                    Ewa Krawczyk

 

 

 

Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice - xxv_153_2016_0.pdf