Wspieranie rodziny

Kim jest asystent rodziny?

        Asystent rodziny towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron rodziny. Głównym celem asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności:

  • opiekuńczo-wychowawczych
  • prowadzenie gospodarstwa domowego
  • radzenia z sytuacjami dnia codziennego
  • poszukiwania pracy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych

          Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina!


 

ASYSTENT RODZINY - nowa forma pracy, nowe wyzwanie

          Zawód asystent rodziny – dla wielu osób wciąż brzmi tajemniczo, nie jest znany w społecznościach lokalnych, wymieniany w mediach sporadycznie, większość osób nie umie powiedzieć czym zajmuje się taka osoba. Nie ma jednak w tym  nic dziwnego, jest to zawód bardzo młody, w Polsce pierwsi asystenci pojawili się od 2006 r., było ich niewielu. Od 2012 r. Samorządy (po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny) zaczęły szerzej zatrudniać asystentów, natomiast od 1 stycznia 2015 r. jest to ustawowy obowiązek dla każdej gminy w Polsce.

          Obecnie możemy zaobserwować, iż termin asystent rodziny używany jest często i chętnie przez środki masowego przekazu, w toczącej się dyskusji na temat tego zawodu pada jednak dużo skrajnych, powodujących zamieszanie i niejasność wypowiedzi. Asystent rodziny często przedstawiany jest jako osoba kontrolująca, czekająca tylko na okazję by odebrać rodzinie dzieci z drugiej strony, jako osoba wyręczająca rodziny w ich podstawowych zadaniach i obowiązkach. Kim tak naprawdę asystent rodziny jest i co należy do jego obowiązków?

          W myśl rozumienia ustawodawcy, asystent rodziny ma za zadanie wspierać rodziny w przezwyciężaniu ich trudności opiekuńczo- wychowawczych. Zawód w dużej mierze ma zapobiegać pogłębianiu się trudności w rodzinie w wyniku których dziecko może zostać umieszczone poza rodziną w postępowaniu sądowym.

Obszar zadań asystenta rodziny wyznacza ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent pomaga rodzinie przezwyciężającej trudności opiekuńczo-wychowawcze m.in. poprzez:

          Główną rolą asystenta jest wspieranie rodziny, motywowanie, szukanie innych rozwiązań, budowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne życie, dawanie nadziei, pokazywanie szansy na rozwój, pokonanie przeciwności. Za sukces i efekty pacy odpowiedzialna jest sama rodzina, która przy pomocy asystenta, a także innych służb, ma możliwość dokonania zarówno tych małych, jak i dużych zmian w swoim życiu. Długość i intensywność pracy z asystentem rodziny jest zależna od potrzeb rodziny, zgoda rodziny na współpracę jest najważniejszym gwarantem sukcesu.
          Osoby pracujące jako asystenci rodziny starają się realizować pracę w oparciu o zasady zaufania i współpracy. Stawiają duży nacisk na samodzielność rodzin, wykorzystanie wszystkich zasobów by ustały problemy w rodzinie.

          Często łączy się zadania asystenta z psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym. Jest to jednak mylne postrzeganie, zadania tych służb mają ten sam cel- wspieranie rodziny- ale inne sposoby. Asystenci rodziny są w częstym kontakcie z rodzinami, niejednokrotnie pomagają w podejmowaniu decyzji, szukają wraz z rodzinami rozwiązań, strarają się towarzyszyć w codziennych próbach i wyzwaniach związanych z trudną sytuacją życiową. .

          Asystenci rodzin starają się budować swój zawód poprzez konferencje, zloty, szkolenia a przede wszystkim zaangażowaną pracę. Cieszymy się, że zawód ten zdobywa coraz większe uznanie, mamy nadzieję, że w przyszłości na terenie naszej Gminy współpraca rodziny z asystentem będzie kojarzona z gotowością do podejmowania zmiany na lepsze w życiu rodzin.

          W Gminie Michałowice z pomocy asystentów rodziny skorzystało 26 rodzin. Były to zarówno rodziny borykające się z wieloma trudnościami, jak i takie, którym potrzebna było tylko krótkotrwała pomoc w osiągnięciu stabilizacji życiowej. Zawód ten na stałe wpisuje się w wachlarz profesjonalnej pomocy dla rodziny.