Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Michałowice

Na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Michałowice.

Wyznaczenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) i rewitalizacji jest niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Aby móc tego dokonać przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (miejscowości). Pozwoliła ona na określić wewnętrzne zróżnicowanie gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych w ramach ww. diagnozy analiz, na podstawie których wyznaczono obszar zdegradowany i rewitalizacji, zostaną poddane konsultacjom społecznym mieszkańców i interesariuszy. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Służy temu Gminny Program Rewitalizacji, który jako dokument planistyczny, programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Stanowi on również podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrznnej gminy oraz wyznaczonych obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji.

Więcej informacji na temat rewitalizacji można przeczytać w zakładce „Rewitalizacja”,
w ramach której będziemy na bieżąco zamieszać wszelkie informacje dot. prowadzonego na terenie naszej gminy procesu rewitalizacji

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji, mogą składać uwagi w terminie od 29 sierpnia 2016 r. do 27 września 2016 r. 

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), który, po wypełnieniu, należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@michalowice.malopolska.pl
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałowice w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, a także telefonicznie pod nr 12 388 87 70 w  godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowo, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani będą mogli wypowiedzieć się podczas otwartego spotkania w dniu 15 września 2016 r. o godz.: 17:00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Michałowicach oraz dyżuru konsultacyjnego w dniu 22 września 2016 r. w godz. 16:30 do 19:00. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Michałowice oraz Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+, służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Michałowice dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, pok. 7, w godzinach pracy Ośrodka.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych, sporządzona zostanie i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. 

 

Pliki do pobrania: