Zakres działalności Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach jest realizatorem zadań w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, a głównym celem podejmowanych przez niego działań jest stworzenie warunków do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych dla tych mieszkańców gminy Michałowice, którzy znaleźli się w takich sytuacjach i którzy nie są ich w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek wspiera również mieszkańców gminy w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem Ośrodka jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto, do zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym w szczególności:

 

  • ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;