Zasady przyznawania pomocy

Aby uzyskać świadczenia z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 • pisemnej złożonej osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłanej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,
 • pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną na adres mailowy: gops@michalowice.malopolska.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /chnsh8781z/SkrytkaESP
 • telefonicznej pod numerami: 12 388 87 70, lub 12 388 50 03 wewn. 30,
 • ustnej, złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego
 • pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia (w zależności od swojej indywidualnej sytuacji):

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka (do wglądu),
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku cudzoziemców),
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
 5. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 6. zaświadczenia o wynagrodzeniu netto albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia netto (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) – uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 8. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
 9. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 10. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej
 11. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
 13. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 14. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o:

a) wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem),
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

b) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

16) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

17) oświadczenia o stanie majątkowym (pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia),

18) dokumentów potwierdzających wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł niż wyżej wymienione. Dochodami takimi mogą być m.in.:

 • wynagrodzeniu za pracę dorywczą,
 • wynagrodzenie za praktykę,
 • otrzymywane alimenty i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • stypendia otrzymywane w szkole wyższej.

19) dokumentu/tów potwierdzającego/cych wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

20) dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, czynsz, itp.).

W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.