Dokumenty strategiczne

Uchwała Nr XL/265/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020 - pobierz

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/265/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020  - pobierz

Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michałowice na lata 2017-2019 - pobierz

Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  - pobierz

Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodziców lata 2018-2020 - pobierz