Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” realizowany w oparciu o umowę  nr 71/WP/2024/FS

 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Celem programu jest zapewnienie usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami.

Program zapewnia usługi asystenta osobistego świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  i jest adresowany do:

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • Osoby zniepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z  wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz 10, z późn zm.)

Wartość dofinansowania wynosi: 485 670,55 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 485 670,55 zł

 

Program AOON - edycja 2023