Wymiana dobrych praktyk dot. współpracy policji i OPS

W dniu 7 marca 2016 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Michałowice odbyło się spotkanie przedstawicieli okolicznych ośrodków pomocy społecznej i komisariatów policji dotyczące omówienia wzajemnej współpracy w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie zorganizowano na wniosek Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej Forum Korony Północnego Krakowa z gmin zrzeszonych w  ramach Lokalnej Grupy Działania „Korona Północnego Krakowa”. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.

Na spotkanie zostali zaproszeni Komendanci Komisariatów Policji w Zielonkach, Zabierzowie, Krzeszowicach i Słomnikach, a także przedstawiciele wszystkich ośrodków pomocy społecznej działających na obszarze działania w/w komisariatów. W sumie 11 ośrodków. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Komisariatu Policji w Zielonkach, Komendant Komisariatu w Krzeszowicach, i Z-ca Komendanta w Słomnikach, oraz przedstawiciele 8 z 11 zaproszonych ośrodków w tym GOPS Zielonki, GOPS Czernichów, GOPS Kocmyrzów-Luborzyca, GOPS Wielka Wieś, GOPS Zabierzów, GOPS Słomniki, GOPS Igołomia Wawrzeńczyce i GOPS Krzeszowice.

Monika Bardecka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach powitała uczestników spotkania, przybliżyła cel spotkania. Po krótkim przedstawieniu się wszystkich uczestników, Kierownik GOPS Michałowice przedstawiła prezentację dotyczącą obszaru działań i współpracy ośrodków pomocy społecznej i policji w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prezentacja przybliżyła także uczestnikom spotkania ogrom zadań jaki spoczywa na obu instytucjach, mowa tu o zadaniach innych niż zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas spotkania podjęto dyskusję na temat współpracy policji i ośrodków pomocy społecznej. Każda z jednostek pomocy społecznej uczestniczących w spotkaniu przestawiła swoją współpracę z policją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez ostatnie lata wspólnej pracy pojawiło się wiele dobrych, wypracowanych praktyk.

Przedstawiane przez pracowników OPS Czernichów i OPS Krzeszowice przykłady wskazują, że bardzo duży wpływ na współpracę obu instytucji na rzecz rodzin, gdzie występuje przemoc ma usytuowanie komisariatu policji blisko jednostki ośrodka, wtedy pracownicy ośrodka i funkcjonariusze policji mogą być ze sobą w bezpośrednim kontakcie prawie codziennie lub wg. potrzeb. W wszystkich ośrodkach potwierdzana jest współpraca i jej pozytywne skutki na tzw. telefon z dzielnicowym, co również przyczynia się do wzmocnienia współpracy  między  instytucjami, szybszego przepływu informacji, pomocy rodzinom.

Tomasz Gubała pełnomocnik ds. uzależnień w Gminie Zielonki poruszył ważną kwestię profilaktyki. Zaznaczył, że bardzo ważnym jest zbliżone, jeśli nie takie samo rozumienie i interpretowanie zjawiska przemocy przez obie instytucje, obranie wspólnego frontu. Zaznaczył, że kluczowa jest praca z dziećmi. Ważnym jest by policjanci, dzielnicowi jak najczęściej uczestniczyli w szkoleniach.

Problemy jakie poruszono na spotkaniu to wzywanie sprawcy na grupę roboczą do Gminy, sprawcy niechętnie stawiają się na wezwania, a grupy robocze nie posiadają uprawnień, by taka osoba została na grupę doprowadzona, czy w inny sposób zobowiązana do współpracy. Z problemem tym boryka się większość grup roboczych.

Spotkania było bardzo owocne, miało na celu wymianę i ujednolicenie działań i praktyk pomiędzy policją i ośrodkami pomocy społecznej, tak by jak najbardziej efektywnie działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie a także osobiste poznanie się przedstawicieli obu instytucji, celem nawiązania jeszcze lepszej współpracy.

 

Wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie

W dniu 16.12.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, tym razem innowacyjne, bo wyjazdowe. Częścią tego posiedzenia były wizyty studyjne w Ośrodku Dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, którą poprowadził jego dyrektor - Stanisław Malec. W wizytach studyjnych uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach oraz członkowie grup roboczych w tym pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy, policjanci, kuratorzy. Uczestnicy obu wizyt zapoznali się z funkcjonowaniem ww. instytucji, ich ofertą, możliwościami wsparcia i pomocy dla osób potrzebujących, osobiście poznali pracowników ww. instytucji, dzięki czemu od teraz bezpośrednio będą mogli zwracać się do ww. instytucji o pomoc dla mieszkańców Gminy Michałowice. Obie wizyty miały bardzo dużą wartość, dostarczyły wszystkim służbom wiedzy i informacji, gdzie szukać wsparcia i pomocy.