Informacje podstawowe

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach jest gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Michałowice, utworzonej w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych Gminy z zakresu:

-        pomocy społecznej,

-        pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-        świadczeń rodzinnych,

-        pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-        oraz innych zadań przewidzianych przepisami prawa do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.

Ośrodek działa od 1990 r. na podstawie Uchwały Nr VIII/41 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz

            Jednostka zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach, zajmującego się realizacją zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach, powołanych zarządzeniami Wójta Gminy Michałowice.

Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Małopolski.